PRZECZYTAJ

Statut Fundacji

Statut Fundacji

„Psi Los” im. Joanny Krupińskiej

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Psi Los im. Joanny Krupińskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Rościszewską i Andrzeja Jaworskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszka w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Karmelickiej 36/3, w dniu 8 września 2011 roku Repertorium A numer 14720/2011 działa w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz niniejszy statut.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji

Cele i zasady działania fundacji

§7

Celami Fundacji są:

1. Wszechstronne działanie na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych i  pokrzywdzonych oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności:

a) wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzętami

b) propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na ich cierpienie

c) wspieranie rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona zwierząt.

2. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. wszechstronne wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi i pokrzywdzonymi zwierzętami, takimi jak schroniska, przytuliska, itp., w szczególności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Joanny Krupińskiej w Krakowie

2. zakładanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt

3. prowadzenie i finansowanie akcji sterylizacji zwierząt

4. wspomaganie osób ubogich w zapewnieniu dobrostanu zwierząt będących ich własnością

5. organizowanie akcji adopcji zwierząt

6. organizowanie akcji służących propagowaniu odpowiedzialnego i humanitarnego stosunku do zwierząt

7. organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem mediów, internetu, zbiórek ulicznych i innych legalnych form pozyskiwania środków

8. działanie na rzecz ustanowienia przepisów chroniących dobrostan zwierząt

9. promocję i organizację wolontariatu

10. organizowanie aukcji i sprzedaży przedmiotów, w tym dzieł sztuki, z których cały dochód będzie przeznaczony na cele statutowe

11. transportowanie chorych i rannych zwierząt, oraz udzielanie im pomocy weterynaryjnej

12. współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych Fundacji

13.  inną działalność służącą realizacji celów Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. zbiórek i imprez publicznych,

4. majątku Fundacji.

5. przychodów z odpłatnej działalności statutowej

6. odsetek i depozytów bankowych

7. dochodów z działalności gospodarczej

§11

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

§12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

§13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§14

Władzami Fundacji są

1. Rada Fundacji

2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§17

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji o zmianach w statucie, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7. Powoływanie i odwoływanie likwidatorów.

Zarząd Fundacji.

§18

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.

3. W skład Zarządu wchodzą z mocy statutu fundatorzy.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić przy jednogłośnej decyzji Rady na skutek stwierdzenia postawy lub/i działań stojących w rażącej sprzeczności z interesami Fundacji

6. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§19

Kompetencje Zarządu:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie ją na zewnątrz

2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

3. uchwalanie regulaminów

4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

8. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji

§20

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. W przypadkach spornych głos decydujący ma Prezes Zarządu.

§21

Do reprezentowania organizacji na zewnątrz w tym podpisywania dokumentów, zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy do podejmowania decyzji jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji.