REGULAMIN

Przekazywania
darowizn T-Pay

Wpłać darowiznę
przez T-Pay

Wpisz kwotę darowizny:
PLNRegulamin przekazywania
darowizn T-Pay

1. Strona internetowa www.psilos.org prowadzona i administrowana jest przez Fundację Psi Los z siedzibą w 30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23 NIP 677 23 63 579   REGON 122405024   KRS 0000396864

2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania darowizn on-line realizowanych poprzez serwis T-Pay.

3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Psi Los nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu T-Pay

5. Serwis T-Pay umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Psi Los. Przekierowanie do serwisu T-Pay następuje poprzez kliknięcie przycisku „T-Pay” lub poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.psilos.org. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez T-Pay
  • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez T-Pay.

6. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności T-Pay nie podlegają zwrotom.

7. Fundacja Psi Los zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Psi Los. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest T-Pay.

8. Fundacja Psi Los zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

10. Fundacja Psi Los nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

11. Fundacja Psi Los zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.