ARCHIWUM

Zielona Strefa
Małopolskiej Policji

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami. W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – poinformuj o tym wysyłając e-mail do jednostki Policji: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl, lub zadzwoń na poniższe telefony:

Koordynator ds. CITES i ochrony zwierząt
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie
tel.: 12 61 56 016, 723-633-642
faks: 12 61 56 787
sekretariat wydziału tel.: 12 61 56 000
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Policjant współpracujący pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Krakowie
tel.: 12 61 54 808
faks: 12 61 54 818
sekretariat wydziału tel.: 12 61 54 800
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Możesz także skorzystać ze specjalnego – alarmowego numeru telefonu na Policję

723 633 642

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/zielona-strefa